Zasady współpracy

Zasady współpracy przy realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dofinansowania
 1. Współpraca w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem dofinansowania dla projektów każdorazowo oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
 2. Świadczenie usług doradczych związanych z pozyskiwaniem dofinansowania dla podmiotów ubiegających się o dotację obejmuje:
  1. Doradztwo w zakresie aktualnych możliwości pozyskania dotacji, w tym aktualnych i planowanych konkursów ogłaszanych przez instytucje zarządzające programami UE i innymi programami krajowymi i zagranicznymi – w tym terminarz planowanych konkursów w zakresie dotyczącym branży i projektów planowanych przez podmiot
  2. Doradztwo w zakresie sporządzenia prognozy możliwości pozyskania dofinansowania na podstawie analizy dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa (sprawozdań finansowych)
  3. Doradztwo w zakresie przygotowania koncepcji projektu będącego przedmiotem dofinansowania, w tym proponowanego budżetu, zakresu merytorycznego, harmonogramu zadań itp. – zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzającej
 1. Świadczenie usług doradczych związanych z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków UE lub innych środków krajowych i zagranicznych obejmuje:
  1. Doradztwo w zakresie rozliczania projektu, sporządzania wniosków o płatność, dokumentacji rozliczeniowej, raportów okresowych, ewaluacji projektu.
  2. Doradztwo w zakresie kontroli realizowanych przez instytucje zarządzające programami, w tym reprezentowanie beneficjenta przed instytucjami kontrolnymi, odpowiedzi na protokoły pokontrolne, odwołania, protesty.
  3. Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych i zasad zachowania należytej staranności w procesie zamówień produktów usług i robót budowlanych w projektach współfinansowanych ze środków UE i innych środków krajowych i zagranicznych.
 1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie obejmuje:
  1. Analizę dokumentacji podmiotu w zakresie danych niezbędnych do przygotowania wniosku, w tym spotkania w grupach roboczych w celu pozyskania niezbędnych danych do przygotowania wniosku
  2. Przygotowanie niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie, zgodnie z wymogami konkursu i instytucji zarządzającej programem – w tym: biznes planu/studium wykonalności, harmonogramu rzeczowo – finansowego, budżetu projektu, analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, załączników w formie oświadczeń.
  3. Przygotowanie i przesłanie w formie elektronicznej wniosku o dofinansowanie na formularzu przewidzianym do wypełnienia w ramach danego konkursu za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub podpisem elektronicznym.
 1. Ceny i terminy realizacji usług
  1. W zakresie usług o których mowa w punkcie 2 i 3 niniejszego regulaminu cena za usługę wynosi każdorazowo 100 zł netto za godzinę lub opłatę ryczałtową w wysokości ustalonej na podstawie indywidualnych rokowań po ustaleniu zakresu prac.
  2. W zakresie usług o których mowa w punkcie 4 niniejszego regulaminy, cena za usługę jest ryczałtowa i wynosi w zależności od programu w ramach którego podmiot ubiega się o dofinansowanie od 4 000 zł netto do 12 000 zł netto za pełną obsługę procesu aplikacyjnego.
  3. W zakresie usług o których mowa w punkcie 4 na etapie zawarcia umowy wymagana jest zaliczka w wysokości 10% ceny za usługę. Pozostała część wynagrodzenia płatna jest po uzyskaniu z instytucji zarządzającej programem potwierdzenia o prawidłowym złożeniu wniosku o dofinansowanie.