Oferta

Usługi świadczone przez Biuro Projektów

Usługi świadczone przez Biuro Projektów obejmują m.in:

Sporządzenie dedykowanych raportów na temat możliwości pozyskania dofinansowania na konkretny rodzaj przedsięwzięć/dla konkretnych podmiotów w określonym horyzoncie czasowym wraz z harmonogramem naboru wniosków

Przygotowywanie koncepcji realizacji projektu wraz z prognozą finansową jego realizacji

Sporządzenie dokumentacji związanej z powołaniem konsorcjum naukowo – przemysłowego (we współpracy z jednostką badawczo – rozwojową)

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej pełnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Sporządzanie dokumentacji do umowy o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej (wnioski o płatność, sprawozdania z realizacji projektów wraz załącznikami)

Sporządzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem trwałości projektów (w tym ankiety trwałości, sprawozdania z osiągniętych dochodów itp.)

Sporządzenie dokumentacji przetargowej zgodnej z wymogami programów i instytucji finansujących do celów realizacji projektu.

W ramach realizowanego doradztwa świadczymy także usługi związane z reprezentowaniem Beneficjenta w trakcie kontroli przeprowadzanych na miejscu realizacji projektu przez uprawnione do tego podmioty takie jak Instytucja Pośrednicząca (NCBiR, PARP, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewódzki Urząd Pracy) czy inne upoważnione organy.

Podejmujemy się także reprezentowania Beneficjenta w postępowaniach przed organami Komisji Europejskiej w sporach związanych z naliczaniem korekt przez Urzędy Kontroli Skarbowej upoważnione do przeprowadzania w imieniu KE kontroli na miejscu realizacji projektu w okresie do 5 lat od jego zakończenia.

2-24.jpg (Demo)